نگار سلیمانی

تیم سیویتاس و سفیر کشور اندونزی

هم صحبتی تیم سیویتاس و سفیر کشور اندونزی

بعد از اولین گفتمانِ تیم سیویتاس با جناب آقای دکتر ستاری به عنوان یک فرد صاحب نظر در اکوسیستم استارتاپی کشور، چندی نگذشت که ایده و فعالیت های تیم سیویتاس برای بار دوم و اینبار در برابر یک فرد با وجهه و نگاه بین المللی و به زبان انگلیسی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تیم سیویتاس و سفیر کشور اندونزی، جناب آقای اکتاویان الیم­ الدین، که با هدف ایجاد ارتباط و همکاری علمی و تخصصی بین دو کشور، در پارک علم و فناوری استان اردبیل حضور یافته بودند و کنجکاو فعالیت های تیم ما شده بودند، به گفتگو پرداختند.

استارتاپ ما، پایه علمی و نوآورانه ی آن و البته جامع و فراگیر بودنش ویژگی هایی بود که بیش از بقیه مورد توجه جناب سفیر قرار گرفته بود به نحوی که ایشان از ما تعداد کاربرها و میزان بازخوردها را سوال می کردند و این در حالی بود که ما در ابتدای صحبت هایمان، از نوپا بودن سیویتاس و به تازگی آغاز به کار کردنش، گفته بودیم.

شاید اگر فقط یک سال دیرتر با ایشان هم صحبت می شدیم می توانستیم از تعداد بالای مشارکت ها و تعامل های شهری و نتایج شگرفمان گزارشی تهیه کرده و با تجاربمان ایشان را شگفتزده می کردیم و بعد با شهرهای این کشور که بزرگترین مجمع الجزایر در دنیاست همکاری می کردیم. هرچند موضوعی دور از دسترس نیست و سیویتاس از همان ابتدا با باور به اینکه محدودیت ها تنها در ذهن آدمی ست، جهانی فکر می کند.

 صبر همی باید…