نگار سلیمانی

تیم سیویتاس به عنوان بانوان موفق پارک

تجلیل از تیم سیویتاس به عنوان بانوان موفق پارک علم و فناوری استان اردبیل در روز زن

واقعا باعث افتخار بود که در چنین جمع با ارزشی و با این عنوان، نامی از ما برده شد. در بین افرادی که پذیرفته اند منشا هر محدودیتی اعم از جنسیت، ملیت و یا حتی شهر در حال سکونت، تنها و تنها باورهای ذهنی فرد است و هیچ چیز خارج از خود انسان وجود ندارد که بتواند منجربه موفقیت و یا سقوطش شود. اینکه در یک قاب بانوانی را که توانسته اند از پس نجواهای فلج کننده ی ذهن که از نشدن ها و نبایدها می گوید برآمده و خدای خود را باور کرده اند، ببینی و با آن ها همنشین شده و از پله های بعدی برای بالا رفتن حرف بزنی به جد لحظات لذت بخشی برای همه ایجاد  کرد.

تجلیلی که در روز زن از تیم سیویتاس به عنوان بانوان موفق پارک علم و فناوری استان اردبیل شد، تاییدی بود بر رشد روزافزونمان در مسیری که پیش رو داریم و البته انگیزه ای مضاعف برای پیش روی.

امید که همواره در مسیر باشیم…

تیم سیویتاس به عنوان بانوان موفق پارک